OCENA PRACOWNIKA INNA NIŻ WSZYSTKIE

BEHAVIO to unikalny i skuteczny SYSTEM OCENY PRACOWNIKÓW, który silnie wspiera cele biznesowe firmy i buduje zaangażowanie.

SZYBKO WIDOCZNE REZULTATY

Stosowanie systemu prowadzi do szybkich i pozytywnych zmian w organizacji, ponieważ zachowania pracowników mogą zmienić się nawet w ciągu tygodnia - zupełnie inaczej niż kompetencje

SILNE WSPARCIE CELÓW BIZNESOWYCH ORGANIZACJI

System ocen pracowniczych BEHAVIO wzmacnia korzystne dla organizacji zachowania pracowników, których skumulowanie w czasie i u dużej liczby pracowników sprawia, że cele biznesowe firmy stają się łatwiejsze do osiągnięcia

PRZYJAZNOŚĆ DLA MENADŻERÓW

Czas oceny jednego pracownika jest niezwykle krótki - wynosi od 2 do 10 minut. Pomimo tak niskiej pracochłonności wyróżnianie pracowników zaangażowanych oraz tych, dzięki którym firma osiągnęła sukces jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. BEHAVIO pomaga menadżerowi przygotować się do rozmowy oceniającej

POZYTYWNY WPŁYW NA MOTYWACJĘ PRACOWNIKÓW

Pracownicy mają pełny wpływ na swoje zachowania, a w konsekwencji na swoją ocenę okresową, co w połączeniu z przejrzystymi kryteriami oceny oraz dostrzeganiem niestandardowych wysiłków (zachowań wyróżniających) podnosi motywację pracowników

PROFESJONALIZACJA RELACJI PRZEŁOŻONY-PODWŁADNY

Udzielanie informacji zwrotnej o efektywności staje się praktyką opartą na obiektywnych kryteriach, dzięki przejrzystości systemu i możliwości stosowania oceny nawet w cyklach kwartalnych i/lub miesięcznych

MAŁE OBCIĄŻENIE DZIAŁU HR

Innowacyjne podejście i nowoczesna technologia mogą sprawić, że wdrożenia systemu zajmuje od 1 do 10 dni i co ważniejsze na utrzymanie systemu oceny pracowników wystarczy nawet 1/50 etatu rocznie 

 

 

 

SPRAWDŹ, JAK DZIĘKI BEHAVIO TWOJA FIRMA
ŁATWIEJ OSIĄGNIE CELE BIZNESOWE
I ZWIĘKSZY ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW

OCENA OKRESOWA BUDUJĄCA ZAANGAŻOWANIE

 

ocena pracownika budujaca zaangazowanie

Buduj zaangażowanie oceną pracownika w BEHAVIO. Zaangażowanie to pozytywny stan pracownika, który służy organizacji i wiąże się z uczestnictwem, przywiązaniem, pasją, energią i zogniskowanym wysiłkiem. Zaangażowanie kadry kierowniczej i pracowników liniowych jest kluczem do sukcesu oceny okresowej i całej firmy. Dlaczego?

Wiemy, że wysoki poziom zaangażowania przekłada się na korzystne dla firmy zachowania pracowników, których skumulowanie u wielu pracowników prowadzi do konkretnych rezultatów biznesowych: niższej absencji, mniejszej rotacji, ale przede wszystkim do poprawy efektywności kluczowych procesów, większej produktywności oraz lepszych wyników finansowych.

System ocen pracowniczych BEHAVIO silnie zachęca pracowników do przejawiania zachowań wyróżniających i w ten sposób zwiększa zaangażowanie, ostatecznie prowadząc do ważnych dla firm rezultatów biznesowych, takich jak wymieniona wcześniej mniejsza absencja i lepsze wyniki finansowe.

Jak oceną okresową budować zaangażowanie?    

OCENA PRACOWNIKA SILNIE WSPIERAJĄCA REALIZACJĘ STRATEGII

Skutecznie realizuj strategię dzięki niezwykłej ocenie pracownika.
System ocen pracowniczych BEHAVIO wspiera strategię firmy na dwóch poziomach:

  • kontrybucji strategicznej (wkładu pracownika w realizację celów firmy)

  • zachowań przejawianych przez pracowników

Innowacyjne podejście do kontrybucji strategicznej pozwala docenić tych pracowników, którzy istotnie przyczynili się do osiągnięcia celów firmowych, praktycznie eliminując biurokratyczny koszmar definiowania celów indywidualnych dla większości pracowników.

Jednocześnie model zachowań wynika z przyjętej przez firmę strategii, co w jasny sposób komunikuje pracownikom wartości i oczekiwania pracodawcy, a w długim okresie prowadzi do optymalnej dla firmy kultury organizacyjnej. Równocześnie system oceny pracowników BEHAVIO umożliwia kształtowanie najbardziej pożądanych u pracowników zachowań w krótkim okresie (nawet w ciągu 3- 6 miesięcy).

Jak zachować zbieżność oceny ze strategią? 

strona glowna STRATEGIA

 

DLACZEGO WARTO OCENIAĆ ZACHOWANIA?

Metodologia BEHAVIO zakłada, że wysoką efektywność organizacji można zapewnić, opierając ocenę okresową na kształtowaniu korzystnych zachowań pracowników dostosowanych do strategicznych potrzeb firmy w jej aktualnej sytuacji.

Zaangażowanie w zmiany
82%
47%
35p.p.
Nastawienie na realizację celów organizacji
80%
52%
28p.p.
Dążenie do lepszych efektów własnej pracy
87%
60%
27p.p.
Innowacyjność
57%
33%
24p.p.
Pracowanie intensywniej
79%
57%
21p.p.
Wykraczanie poza obowiązki
60%
44%
16p.p.
Powszechność zachowań po 6 miesiącach stosowania oceny pracownika
Powszechność zachowań przed wprowadzeniem oceny pracownika
Przyrost powszechności

SKUTECZNIE PREMIUJ PRACOWNIKÓW

Skuteczne premiowanie pracowników

Jeżeli zależy Ci, aby:

  • premiowanie silnie wspierało sukces biznesowy firmy (wdrażanie strategii)

  • pracownicy dokładnie wiedzieli, na jaką premię mogą liczyć i od czego zależy jej wysokość

  • pracownicy byli przekonani, że mają wpływ na wysokość premii

  • kierownicy traktowali system premiowania jako narzędzie, które pomaga im zarządzać swoimi zespołami

TO SYSTEM BEHAVIO ZOSTAŁ OPRACOWANY WŁAŚNIE DLA CIEBIE!

Jak skutecznie premiować pracowników?     

AKTYWNIE KSZTAŁTUJ KULTURĘ SWOJEJ FIRMY

Kultura organizacji determinuje wszystkie zachowania pracowników: jakie działania warto podejmować i w jaki sposób je realizować, co jest sukcesem i co powinno być nagradzane. W takim samym stopniu określa sprawy małe i duże: to jak pracownicy się witają z przełożonymi oraz to jak podejmowane są decyzje o inwestycjach wartych miliardy.

Można powiedzieć, że to filar, fundament, skała, na której oparta jest firma… twarda i niezmienna. Jednak co zrobić, jeżeli kultura organizacji nie wspiera innowacyjności, indywidualnych osiągnięć a są one niezbędne, aby przetrwać lub osiągnąć sukces? Czy kulturę można aktywnie zmieniać i kształtować? Czy też musimy się do niej dostosować?

Ocena okresowa pracownika w BEHAVIO to innowacyjne narzędzie, które zmienia spojrzenie na kulturę organizacji – pozwoli zmienić skamieniałe, sztywne wzorce na elastyczne i dynamiczne powiązania, dzięki czemu możliwa będzie szybka zmiana kultury w najważniejszych jej wymiarach.

Jak kształtować kulturę firmy poprzez ocenę? 

Kształtowanie kultury organizacyjnej przez ocenę pracownika