KORZYŚCI OCENIANIA PRACOWNIKÓW W BEHAVIO DLA DEPARTAMENTU HR

1

HR PARTNEREM STRATEGICZNYM ZARZĄDU

 

BEHAVIO sprawia, że Departament HR przestaje być tylko dostawcą usług wsparcia, lecz staje się partnerem Zarządu tworzącym wartość firmy.

HR dzięki ocenie pracowniczej w zauważalny sposób będzie mógł wspierać w skutecznym realizowaniu wyznaczonych celów strategicznych, niezależnie od tego czy będą to plany sprzedażowe, zwiększenie wolumenu produkcji czy wykreowanie postaw innowacyjnych.

Porozmawiaj z ekspertem na ten temat       

korzysci HR partner
BATERIA

2

MAŁE OBCIĄŻENIE DZIAŁU HR

 

Innowacyjne podejście i nowoczesna technologia sprawiają, że wdrożenia systemu zajmuje od 1 do 10 dni. Co ważniejsze, na utrzymanie systemu wystarczy nawet 1/50 etatu rocznie.

3

ZDEFINIOWANIE NOWEGO PROCESU OCENY ZAJMUJE
30 SEKUND


Zdefiniowanie nowego procesu oceny okresowej wymaga od Opiekuna HR jedynie podania daty rozpoczęcia. Pozostałe parametry, takie jak: daty wysyłania przypomnień, aprobaty HR, zakończenia procesu oceny okresowej proponowane są automatycznie przez system BEHAVIO.

 
korzysci HR 3

4

INTELIGENTNA INTEGRACJA Z INNYMI SYSTEMAMI IT W FIRMIE

 

Możliwy jest import danych o pracownikach do systemu BEHAVIO z systemu ERP (np. systemu SAP) lub innego źródła danych:

  • automatyczna weryfikacja krytycznych dla procesu oceny danych dotyczących ocenianych i oceniających przed dokonaniem importu (np. komunikat o braku adresu email oceniającego)
  • szczegółowe komunikaty ostrzeżeń i błędów nieblokujących procesu oceny (np. brak nazwy komórki organizacyjnej)
  • edycja zaimportowanych danych (np. zmiana przełożonego w przypadku błędu, poprawka adresów email, korekta innych danych osobowych)

5

GWARANTUJEMY ODPORNOŚĆ NA BŁĘDY ZWIĄZANE
Z DANYMI PRACOWNIKÓW

 

System BEHAVIO oraz regulamin zostały opracowane w ten sposób, aby powszechne błędy danych nie blokowały procesu i mogły zostać poprawione tak szybko jak to możliwe u ich źródła - bezpośrednio w systemie IT.

Przykładowo: zgodnie z zapisami regulaminu, po rozpoczęciu oceny okresowej menadżerowie mają obowiązek sprawdzić, czy w systemie znajduje się poprawna lista ich podwładnych. Jeżeli tak nie jest, zgłaszają błąd bezpośrednio w systemie (np. niewłaściwy pracownik na liście podwładnych, nieprawidłowe nazwisko pracownika). Informacja o błędzie i jego rodzaju jest natychmiast przesyłana do administratora SOOP, który może skorygować dane pracowników.

korzysci HR 4

COFNIJ

6

UMOŻLIWIAMY SZYBKĄ REAKCJĘ NA BŁĘDY POPEŁNIANE
PRZEZ OCENIAJĄCYCH

 

Pomyłki zdarzające się oceniającym (np. dokonanie niewłaściwej oceny, pomylenie pracowników, przedwczesne zatwierdzenie oceny) mogą zostać skorygowane nawet po zatwierdzeniu oceny przez oceniającego. Opiekun HR na prośbę menadżera (zgłoszoną przez system BEHAVIO) może cofnąć ocenę dowolnego pracownika.

7

PROSTE WYŁĄCZANIE PRACOWNIKÓW Z PROCESU OCENY

 

Pracownik może zostać wyłączony z procesu oceny automatycznie przez system BEHAVIO, np. gdy nie spełnił minimalnego kryterium obecności czy pracuje zbyt krótko. Jednocześnie Opiekun HR może w nadzwyczajnych sytuacjach osobiście wyłączyć pracownika z procesu oceny.

Co ważne, menadżer widzi na swojej liście wszystkich podwładnych, zarówno tych których powinien ocenić, jak i tych którzy procesem oceny w danym okresie nie będą objęci – eliminuje to niepotrzebną dyskusję między działem HR a menadżerami na temat braku pracowników podlegających ocenie.

 korzysci HR 6

zastepstwo3

8

OCENA PRACOWNIKÓW W ZASTĘPSTWIE

 


W przypadku choroby oceniającego lub braku możliwości dokonania oceny przez menadżera z innych, trudnych do przewidzenia przyczyn, Opiekun HR może w systemie BEHAVIO wyznaczyć osobę, która dokona oceny w zastępstwie (np. przełożonego oceniającego).

9

SYSTEMOWE DOSTARCZANIE OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKOM

 

  • Automatyczna wysyłka arkuszy ocen okresowych mailem do pracowników posiadających konta pocztowe.

  • Wydruk arkuszy ocen okresowych dla pracowników nieposiadających kont pocztowych jednym kliknięciem (na poziomie każdego menadżera oraz całej organizacji).

korzysci HR 4

 

Temat Cię zainteresował?

Close

Powiadom znajomych!